§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w kursach organizowanych przez Organizatora w oparciu o własny system szkolenia. Kursy żeglarskie i motorowodne są stworzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 lipca 2019 zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 roku.
 2. Regulamin wymaga potwierdzenia jego otrzymania i akceptacji treści przez osobę uczestniczącą w kursie poprzez platformę e-learningową lub w inny sposób wskazany przez Organizatora.
 3. Organizatorem jest ŚLĄSKI YACHT CLUB przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 200 56 25, e mail: szkolenia@syc.com.pl; posiadający stosowną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej.
 4. Osoba zgłaszająca się na kurs, zwana dalej „Uczestnikiem” jest zobowiązana do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

§2 Zgłoszenie na kurs

 1. Zgłaszający się na kurs zobowiązany jest do podania pełnych danych teleadresowych oraz danych niezbędnych Organizatorowi.
 2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w kursie muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział, a wszelkie czynności prawne muszą być realizowane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 3. Zgłaszający zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w terminie i wysokości określonej w mailu otrzymanym od Organizatora.
 4. Zapłata za kurs powinna nastąpić zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Organizatora podczas zgłoszenia.
 5. Udział osoby niepełnoletniej w kursach wymaga zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Dokument w formie elektronicznej z własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna należy przesłać na podany przez Organizatora adres e-mail w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpłaty zaliczki.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do akceptacji, uzupełnienia i podpisania regulaminów, wymaganych zgód, oświadczeń itp. w tym m.in. RODO wymaganych przez Organizatora jako niezbędne do dopuszczenia do kursu.
 7. Niezastosowanie się Uczestnika do powyższych postanowień będzie skutkowało niedopuszczeniem Uczestnika do kursu.

§3 Warunki płatności

 1. Płatności należy realizować w sposób wskazany przez Organizatora.
 2. Organizator dopuszcza dwa sposoby płatności: przelew bezpośredni na konto wskazane przez Organizatora lub przelew poprzez system płatności elektronicznych „Przelewy 24”.
 3. Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników systemu „Przelewy 24” jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

§4 Odwołanie kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeśli liczba uczestników nie osiągnie wymaganego minimalnego poziomu.
 2. Odwołanie kursu nastąpi nie później niż 5 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia.
 3. W przypadku odwołania kursu zgodnie z pkt.1 należność za kurs zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odwołania kursu.

§5 Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Organizatora kursu zgodnie z niniejszym regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Reklamacje Uczestnik powinien złożyć najpierw u Organizatora w formie mailowej na wskazany adres.
 3. W przypadku braku reakcji lub jej pozytywnego rozpatrzenia reklamacja powinna zostać złożona również pisemnie do Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu – pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.

§6 Rezygnacja z kursu

 1. Rezygnacja, odstąpienie lub zmiana terminu kursu przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia złożonego nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie uczestnictwa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według siedziby Organizatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb biura zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.
  1. Zarząd SYC obejmuje patronatem przedsięwzięcia organizowane przez Organizatora rejsów lub wchodzi w skład zespołów organizacyjnych rejsów SYC, które są niekomercyjnym (po kosztach) wydarzeniem z założenia przeznaczonym dla Członków Stowarzyszenia.

  2. Organizatorem lub zespołem organizacyjnym rejsów pod patronatem SYC mogą być osoby/instytucje zatwierdzona przez zarząd SYC.

  3. Zarząd SYC, a w jego imieniu osoba wyznaczona do koordynacji rejsów, pod patronatem SYC zobowiązany jest do weryfikacji dokumentów związanych z organizacją rejsów.

  4. Zarząd SYC, a w jego imieniu osoba wyznaczona do koordynacji rejsów pod patronatem SYC zapewni Organizatorowi lub zespołowi organizacyjnemu rejsów SYC pomoc we wszelkich sprawach związanych z organizacją rejsu w zakresie merytorycznym, promocji oraz w uzasadnionych przypadkach zapewni wsparcie finansowe.

  5. Pierwszeństwo do uczestniczenia w rejsach pod patronatem SYC mają Członkowie Stowarzyszenia.

  6. Organizatorowi lub zespołowi organizacyjnemu rejsów SYC przysługuje jedno miejsce, które jest zwolnione z opłat za czarter jachtu, opłat związanych z dojazdem na miejsce zaokrętowania i wyokrętowania oraz składki jachtowej (paliwo, porty, itp.).

  7. Powyższe opłaty są rozdzielane na całą pozostałą załogę rejsu w równych proporcjach. Organizatorowi lub zespołowi organizacyjnemu rejsów SYC przysługuje prawo do wyboru składu załogi.

  8. Do obowiązków Organizatora i zespołu organizacyjnego rejsów SYC będzie należało m.in. zaplanowanie rejsu, czarter jachtu, skompletowanie załogi itp. oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem rejsu w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.

  9. Organizator lub zespół organizacyjny rejsów SYC ma obowiązek udzielić za pośrednictwem zarządu SYC pełnych informacji dotyczących daty, kosztów i innych warunków rejsu w odpowiednim terminie umożliwiającym zgłoszenie się Członków Stowarzyszenia.

  10. W przypadku, gdy członkowie stowarzyszenia nie zapewnią odpowiedniej obsady załogi, Organizator lub zespół organizacyjny rejsów SYC ma prawo, za zgodą Zarządu SYC, udostępnić pozostałe wolne miejsca dla osób nie będących Członkami Stowarzyszenia, które mają być oferowane po cenach komercyjnych, uzgodnionych z Zarządem SYC.

  11. Różnica w opłatach za rejsy pomiędzy kwotą dla Członków Stowarzyszenia, a ceną komercyjną ma być podzielona po połowie i rozliczona pomiędzy Organizatorem a SYC w formie wolnego datku.