Regulamin Stanicy

załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 16/10.04.2024 z dnia 10.04.2024

I Postanowienia ogólne i definicje

 1. Stanica Żeglarska Śląskiego Yacht Clubu, zwana w dalszej części regulaminu Stanicą jest miejscem statutowej działalności Stowarzyszenia, w skład której wchodzi przystań, obiekty gospodarcze oraz socjalne.
 2. Stanica zlokalizowana jest w Rzeczycach przy ul. Piaskowej.
 3. Przystań jest to miejsce odpowiednio przygotowane do cumowania, przechowywania oraz obsługi technicznej jachtów oraz innego sprzętu wodnego. Do obiektów przystani należą: pomosty, boje cumownicze, slip, hangary oraz pozostała infrastruktura przynależna.
 4. Obiekty gospodarcze są to miejsca służące do bieżącego utrzymania i obsługi Stanicy.
 5. Obiekty socjalne to miejsca przeznaczone do przebywania Członków klubu oraz gości.
 6. Nadzór w zakresie organizacji, porządku i bezpieczeństwa Stanicy sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Śląski Yacht Club – zwany w dalszej części regulaminu Zarządem SYC, a w jego imieniu Bosman lub Sternik Dyżurny, których poleceniom należy się bezwzględnie podporządkowywać.
 7. Zarząd SYC nie odpowiada za mienie prywatne znajdujące się na terenie Stanicy.
 8. Użytkowanie sprzętu pływającego oraz infrastruktury stanicy odbywa się na własną odpowiedzialność. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione.
 9. Za nieprzestrzeganie zapisów postanowień ogólnych zarząd SYC może zastosować kary zawarte w punkcie VIII Przepisy końcowe.

II Regulacje porządkowe stanicy

 1. Na terenie Stanicy obowiązuje przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, statutu SYC oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
 2. Stanica otwarta jest od godziny 0800 do 1600 w każdą sobotę i niedzielę. Poza tym okresem Stanica otwarta jest tylko w przypadku obecności Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 3. Zwyczajowo bandera podnoszona jest w sobotę i niedzielę o godzinie 0800 a opuszczana o godzinie 1600 z wyjątkiem przypadków szczególnych.
 4. W czasie, w którym bandera jest podniesiona na terenie Stanicy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym. Na terenie Stanicy obowiązuje całkowity zakaz używania oraz posiadania środków odurzających.
 5. Bosman oraz Sternik Dyżurny odpowiadają za nadzór oraz egzekwowanie obowiązujących w Stanicy przepisów porządkowych.
 6. Teren Stanicy jest terenem zamkniętym. Prawo przebywania w Stanicy posiadają Członkowie Klubu posiadający ważną legitymację.
 7. Goście oraz osoby korzystające z usług Klubu mogą przebywać na terenie Stanicy po uzgodnieniu z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym.
 8. Po wejściu na teren Stanicy osoby niebędące Członkami Klubu mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do Bosmana lub Sternika Dyżurnego. 
 9. Zabrania się przebywania w stanicy dzieciom do lat 14 bez opieki rodziców lub prawnych opiekunów. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 10. Zwierzęta mogą przebywać w Stanicy wyłącznie pod opieką właścicieli, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 11. Na każdej osobie przebywającej na terenie Stanicy spoczywa obowiązek dbania o czystość i porządek.
 12. W wypadku wystąpienia zagrożeń należy stosować się do odpowiednich regulaminów i przepisów.
 13. Wprowadzanie i wyprowadzanie sprzętu należy uzgodnić z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym. W przypadku sprzętu klubowego fakt ten należy odnotować w stosownej ewidencji.
 14. Za nieprzestrzeganie zapisów regulacji porządkowych stanicy zarząd SYC może zastosować kary zawarte w punkcie VIII Przepisy końcowe.

III Szczegółowe regulacje przebywania osób nie będących klubowiczami

 1. Członek klubu wprowadzając/zapraszając na teren stanicy osoby nie będące członkami klubu bierze za nie pełną odpowiedzialność.
 2. Członek klubu zapraszający gości powinien przedstawić osobom zaproszonym regulamin korzystania z stanicy.
 3. Goście w stanicy powinni przebywać pod nadzorem osoby zapraszającej.
 4. Za nieprzestrzeganie zapisów szczegółowych regulacji przebywania gości nie będących klubowiczami zarząd SYC może zastosować kary zawarte w punkcie VIII Przepisy końcowe.

IV Szczegółowe regulacje przebywania zwierząt na terenie stanicy

 1. Zwierzęta mogą przebywać w Stanicy wyłącznie pod opieką właścicieli, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 2. Zwierzęta powinny przebywać na uwięzi i być pod ścisłą kontrolą właściciela.
 3. W ramach odstępstwa od punktu 2, zwierzęta mogą przebywać bez uwięzi w sytuacji gdy w stanicy przebywa tylko i wyłącznie ich właściciel. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta oraz za zanieczyszczenie terenu odpowiada ich właściciel.
 4. Zwierzęta mają mieć zagwarantowane właściwe warunki przebywania za co odpowiedzialny jest ich właściciel. 
 5. Za nieprzestrzeganie zapisów szczegółowych regulacji przebywania zwierząt w stanicy zarząd SYC może zastosować kary zawarte w punkcie VIII Przepisy końcowe.

V Szczegółowe regulacje korzystania z przystani

 1. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń i obiektów przystani niezgodne z ich przeznaczeniem jest zabronione.
 2. Użytkowanie klubowego sprzętu pływającego, urządzeń i obiektów przystani dozwolone jest jedynie po uzgodnieniu z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym.
 3. Każde uszkodzenie lub wadliwe działanie sprzętu należy zgłosić Bosmanowi lub Sternikowi Dyżurnemu oraz odnotować w stosownej ewidencji lub zgłosić na klubowej platformie do rezerwacji jachtów.
 4. Na terenie przystani mogą pozostawać wyłącznie jednostki pływające, które zgłosiły swe przybycie u Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 5. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, dodatkowo ubrane w kamizelki asekuracyjne.
 6. Osoby nie posiadające umiejętności pływackich mogą przebywać na pomoście wyłącznie ubrane w kamizelki asekuracyjne.
 7. Wędkowanie z pomostów i łodzi jest dozwolone w godzinach 9:00 – 19:00 za zgodą bosmana lub sternika dyżurnego.
 8. Członek klubu posiadający jacht i przydzielone miejsce przy pomoście lub na na boi zgłasza fakt zwolnienia oraz termin ponownego zajęcia tego miejsca.
 9. Na terenie przystani obowiązuje zakaz kąpieli.
 10. Do samodzielnego prowadzenia klubowych jachtów żaglowych lub łodzi motorowych uprawnione są osoby posiadający odpowiednio patent co najmniej żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego.
 11. Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu w przystani, gotowość do wypłynięcia należy zgłosić Bosmanowi lub Sternikowi Dyżurnemu. W przypadku sprzętu klubowego fakt ten należy odnotować w stosownej ewidencji.
 12. O miejscach cumowania jachtów, lokalizacji innego sprzętu wodnego oraz pozostałym ruchu jednostek w przystani decyduje Bosman oraz Sternik Dyżurny.
 13. Po zakończeniu pływań sprzęt klubowy należy zdać Bosmanowi lub Sternikowi Dyżurnemu zgodnie z ich wytycznymi.
 14. Za nieprzestrzeganie zapisów szczegółowych regulacji korzystania z przystani zarząd SYC może zastosować kary zawarte w punkcie VIII Przepisy końcowe 
 15. Prawo do użytkowania dyżurnej łodzi motorowej przystani posiadają:
 • Bosman, Bosmanmat i Maci,
 • Sternik Dyżurny,
 • trener sekcji żeglarskiej podczas prowadzenia zajęć sportowych,
 • instruktor podczas prowadzenia zajęć szkoleniowych,
 • inne osoby przebywające na terenie przystani z uprawnieniami motorowodnymi, wyłącznie podczas zaistnienia nagłego niebezpieczeństwa zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

VI Szczegółowe regulacje wypożyczania narzędzi/sprzętu klubowego

 1. Stanica Żeglarska SYC posiada sprzęt i narzędzia do prowadzenia bieżących napraw i obsługi jachtów, który jest na użytek członków Stowarzyszenia.
 2. Wszystkie narzędzia i sprzęty są wydawane za zgodą bosmana lub bosmanmata i matów.
 3. Osoba wypożyczająca narzędzia/sprzęt zgłasza bosmanowi taki fakt podając termin wypożyczenia oraz termin zwrotu.
 4. Osoba wypożyczająca sprzęt bierze za niego pełną odpowiedzialność. 
 5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia osoba wypożyczająca jest zobowiązania do zgłoszenia takiej usterki oraz naprawy szkody na swój koszt lub odkupienia uszkodzonego sprzętu.
 6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu, który chce się wypożyczyć należy zgłosić przed wypożyczeniem.
 7. Za nieprzestrzeganie zapisów szczegółowych regulacji wypożyczania narzędzi/sprzętu klubowego zarząd SYC może zastosować kary zawarte w punkcie VIII Przepisy końcowe.

VII Szczegółowe regulacje zajmowania miejsc postojowych pod przyczepy, namioty lub kampery.

 1. Wyznaczone miejsca postojowe są przydzielane wg. wytycznych Zarządu SYC.
 2. Miejscami postojowymi zarządza bosman, bosmanmat lub mat.
 3. Miejsca postojowe powinny być utrzymane w należytym porządku, a rzeczy na niej pozostawione nie mogą stwarzać zagrożenia zdrowia, życia i mienia pozostałych osób przebywających na terenie stanicy. Miejsce postojowe po opuszczeniu należy zostawić w stanie takim samym w jakim zostało zajęte.
 4. Za rzeczy pozostawione w wyznaczonym miejscu postojowym odpowiedzialność bierze użytkownik miejsca postojowego.
 5. Miejsce postojowe wraz z sprzętem tam pozostawionym w razie nieobecności właściciela musi być zabezpieczone aby uniknąć pożaru, zalania lub zniszczenia mienia klubowego.
 6. Miejsce postojowe może być wydzielone w sposób nietrwały i łatwo demontowalny, roślinnością lub dekoracjami ogrodowymi w sposób ustalony z Zarządem SYC.
 7. Zarząd SYC w razie zaistnienia konieczności ratowania życia lub mienia klubowego ma prawo przestawić przyczepę, namiot lub kamper. Zarząd SYC nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia i uszkodzenia.
 8. Każde miejsce postojowe posiada blokowane gniazdo energetyczne do której użytkownik miejsca postojowego ma możliwość się podłączyć za zgodą bosmana.
 9. Użytkownicy miejsc postojowych partycypują w kosztach utrzymania wyznaczonego miejsca postojowego w sposób określony przez Zarząd SYC.
 10. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu postojowym.
 11. Za nieprzestrzeganie zapisów szczegółowych regulacji zajmowania wyznaczonych parcel i miejsca pod namiot, zarząd SYC może zastosować kary zawarte w punkcie VIII Przepisy końcowe.

VIII Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne.
 2. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z terenu Stanicy. Członkowie Klubu zostaną dodatkowo pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w Statucie SYC.
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Stanicy należy zgłaszać w siedzibie klubu.
 4. Za nieprzestrzeganie zapisów powyższego, całego regulaminu, zarząd SYC może nałożyć kary.
 5. Kary są stopniowane: 
  • jedno upomnienie ustne,
  • jedno upomnienie na piśmie.
 6. Dalsze nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z:
  • prośbą o opuszczenie terenu Stanicy Żeglarskiej SYC lub
  • w przypadku członków klubu, dodatkowo zawieszenie w prawach członka SYC.
 7. Za rażące i uporczywe nieprzestrzeganie zapisów regulaminu Stanicy Żeglarskiej SYC, Zarząd SYC może podjąć natychmiastową decyzję o zastosowaniu najwyższego wymiaru kary zgodnie z pkt. 6.

Regulamin wchodzi w życie z datą podjęcia uchwały przez Zarząd SYC tj. 10.04.2024.

Skrócony regulamin Stanicy

załącznik nr 2 do uchwały zarządu nr 16/10.04.2024 z dnia 10.04.2024.

 1. Na terenie Stanicy Żeglarskiej Śląskiego Yacht Clubu obowiązuje przestrzeganie zasad regulaminów Stanicy, statutu SYC oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
 2. Władzę w Stanicy sprawuje Zarząd Klubu a w jego imieniu Bosman lub Sternik Dyżurny, którzy odpowiadają za porządek w Stanicy.
 3. Teren Stanicy jest terenem zamkniętym. Prawo przebywania w Stanicy posiadają Członkowie Klubu posiadający ważną legitymację.
 4. Goście oraz osoby korzystające z usług Klubu mogą przebywać na terenie Stanicy po uzgodnieniu z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym.
 5. Stanica otwarta jest od 0800 do 1600 w każdą sobotę i niedzielę. Poza tym okresem stanica otwarta jest tylko w przypadku obecności Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 6. W czasie, w którym bandera jest podniesiona na terenie Stanicy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym. Na terenie Stanicy obowiązuje całkowity zakaz używania oraz posiadania środków odurzających.
 7. Po wejściu na teren Stanicy osoby niebędące Członkami Klubu mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 8. Zabrania się przebywania w stanicy dzieciom do lat 14 bez opieki rodziców lub prawnych opiekunów.
 9. Zwierzęta powinny przebywać na uwięzi i być pod ścisłą kontrolą właściciela.
 10. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z terenu Stanicy. Członkowie Klubu zostaną dodatkowo pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w Statucie SYC.

Niniejszy regulamin stanowi wersję skróconą Regulaminu Stanicy SYC.

Wszelkie zdarzenia losowe mające miejsce na terenie stanicy należy zgłaszać Bosmanowi, Sternikowi Dyżurnemu lub członkom Zarządu SYC.


Skrócony regulamin korzystania z przystani

załącznik nr 3 do uchwały zarządu nr 16/10.04.2024 z dnia 10.04.2024.

 1. Zasady korzystania ze sprzętu Śląskiego Yacht Clubu oraz ze sprzętu powierzonego Śląskiemu Yacht Clubowi określają zapisy regulaminu Stanicy, statutu SYC oraz ogólnie przyjęte zasady etyki i etykiety żeglarskiej.
 2. Bosman oraz Sternik Dyżurny odpowiadają za nadzór oraz egzekwowanie obowiązujących w przystani przepisów porządkowych.
 3. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń i obiektów przystani niezgodne z ich przeznaczeniem jest zabronione.
 4. Użytkowanie klubowego sprzętu pływającego, urządzeń i obiektów przystani dozwolone jest jedynie po uzgodnieniu z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym.
 5. Na terenie przystani mogą pozostawać wyłącznie jednostki pływające, które zgłosiły swe przybycie u Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 6. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, dodatkowo ubrane w kamizelki asekuracyjne.
 7. Osoby nie posiadające umiejętności pływackich mogą przebywać na pomoście wyłącznie ubrane w kamizelki asekuracyjne.
 8. O miejscach cumowania jachtów, lokalizacji innego sprzętu wodnego oraz pozostałym ruchu jednostek w przystani decyduje Bosman oraz Sternik Dyżurny.
 9. Wędkowanie z pomostów i łodzi jest dozwolone w godzinach 9:00 – 19:00 za zgodą bosmana lub sternika dyżurnego.
 10. Na terenie przystani obowiązuje zakaz kąpieli.

Niniejszy regulamin stanowi wersję skróconą Regulaminu Stanicy SYC.

Wszelkie zdarzenia losowe mające miejsce na terenie stanicy należy zgłaszać Bosmanowi, Sternikowi Dyżurnemu lub członkom Zarządu SYC.