Regulamin Stanicy

załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 3/29.01.2019 z dnia 29.01.2019

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Stanica Żeglarska Śląskiego Yacht Clubu, zwana w dalszej części regulaminu Stanicą jest miejscem statutowej działalności Stowarzyszenia, w skład której wchodzi przystań, obiekty gospodarcze oraz socjalne.
 2. Stanica zlokalizowana jest w Rzeczycach przy ul. Piaskowej (umowa RZGW 29/Pł/2016).
 3. Przystań jest to miejsce odpowiednio przygotowane do cumowania, przechowywania oraz obsługi technicznej jachtów oraz innego sprzętu wodnego. Do obiektów przystani należą: pomosty, boje cumownicze, slip, hangary oraz pozostała infrastruktura przynależna.
 4. Obiekty gospodarcze są to miejsca służące do bieżącego utrzymania i obsługi Stanicy.
 5. Obiekty socjalne to miejsca przeznaczone do przebywania Członków klubu oraz gości.
 6. Nadzór w zakresie organizacji, porządku i bezpieczeństwa Stanicy sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Śląski Yacht Club – zwany w dalszej części regulaminu Zarządem SYC, a w jego imieniu Bosman lub Sternik Dyżurny, których poleceniom należy się bezwzględnie podporządkowywać.
 7. Zarząd SYC nie odpowiada za mienie prywatne znajdujące się na terenie Stanicy.

Przepisy porządkowe stanicy

 1. Na terenie Stanicy obowiązuje przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, statutu SYC oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
 2. Stanica otwarta jest od godziny 0800 do 1600 w każdą sobotę i niedzielę. Poza tym okresem Stanica otwarta jest tylko w przypadku obecności Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 3. Zwyczajowo bandera podnoszona jest w sobotę i niedzielę o godzinie 0800 a opuszczana o godzinie 1600 z wyjątkiem przypadków szczególnych.
 4. W czasie, w którym bandera jest podniesiona na terenie Stanicy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym. Na terenie Stanicy obowiązuje całkowity zakaz używania oraz posiadania środków odurzających.
 5. Bosman oraz Sternik Dyżurny odpowiadają za nadzór oraz egzekwowanie obowiązujących w Stanicy przepisów porządkowych.
 6. Teren Stanicy jest terenem zamkniętym. Prawo przebywania w Stanicy posiadają Członkowie Klubu posiadający ważną legitymację.
 7. Goście oraz osoby korzystające z usług Klubu mogą przebywać na terenie Stanicy po uzgodnieniu z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym.
 8. Po wejściu na teren Stanicy osoby niebędące Członkami Klubu mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 9. Zabrania się przebywania w stanicy dzieciom do lat 14 bez opieki rodziców lub prawnych opiekunów. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 10. Zwierzęta mogą przebywać w Stanicy wyłącznie pod opieką właścicieli, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 11. Na każdej osobie przebywającej na terenie Stanicy spoczywa obowiązek dbania o czystość i porządek.
 12. W wypadku wystąpienia zagrożeń należy stosować się do odpowiednich regulaminów i przepisów.
 13. Wprowadzanie i wyprowadzanie sprzętu należy uzgodnić z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym. W przypadku sprzętu klubowego fakt ten należy odnotować w stosownej ewidencji.

Przepisy korzystania z przystani

 1. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń i obiektów przystani niezgodne z ich przeznaczeniem jest zabronione.
 2. Użytkowanie klubowego sprzętu pływającego, urządzeń i obiektów przystani dozwolone jest jedynie po uzgodnieniu z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym.
 3. Każde uszkodzenie lub wadliwe działanie sprzętu należy zgłosić Bosmanowi lub Sternikowi Dyżurnemu.
 4. Na terenie przystani mogą pozostawać wyłącznie jednostki pływające, które zgłosiły swe przybycie u Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 5. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, dodatkowo ubrane w kamizelki asekuracyjne.
 6. Osoby nie posiadające umiejętności pływackich mogą przebywać na pomoście wyłącznie ubrane w kamizelki asekuracyjne.
 7. Wędkowanie z pomostów i łodzi może odbywać się w przystani wyłącznie za zgodą Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 8. Na terenie przystani obowiązuje zakaz kąpieli.
 9. Do samodzielnego prowadzenia klubowych jachtów żaglowych lub łodzi motorowych uprawnione są osoby posiadający odpowiednio patent co najmniej żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego.
 10. Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu w przystani, gotowość do wypłynięcia należy zgłosić Bosmanowi lub Sternikowi Dyżurnemu. W przypadku sprzętu klubowego fakt ten należy odnotować w stosownej ewidencji.
 11. O miejscach cumowania jachtów, lokalizacji innego sprzętu wodnego oraz pozostałym ruchu jednostek w przystani decyduje Bosman oraz Sternik Dyżurny.
 12. Po zakończeniu pływań sprzęt klubowy należy zdać Bosmanowi lub Sternikowi Dyżurnemu zgodnie z ich wytycznymi.
 13. Prawo do użytkowania dyżurnej łodzi motorowej przystani posiadają:
  1. Bosman,
  2. Sternik Dyżurny,
  3. trener sekcji żeglarskiej podczas prowadzenia zajęć sportowych,
  4. instruktor podczas prowadzenia zajęć szkoleniowych,
  5. inne osoby przebywające na terenie przystani z uprawnieniami motorowodnymi, wyłącznie podczas zaistnienia nagłego niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne.
 2. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z terenu Stanicy. Członkowie Klubu zostaną dodatkowo pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w Statucie SYC.
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Stanicy należy zgłaszać w siedzibie klubu.

Regulamin wchodzi w życie z datą podjęcia uchwały przez Zarząd SYC tj. 29.01.2019.

Skrócony regulamin Stanicy

załącznik nr 2 do uchwały zarządu nr 3/29.01.2019 z dnia 29.01.2019

 1. Na terenie Stanicy Żeglarskiej Śląskiego Yacht Clubu obowiązuje przestrzeganie zasad regulaminów Stanicy, statutu SYC oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
 2. Władzę w Stanicy sprawuje Zarząd Klubu a w jego imieniu Bosman lub Sternik Dyżurny, którzy odpowiadają za porządek w Stanicy.
 3. Teren Stanicy jest terenem zamkniętym. Prawo przebywania w Stanicy posiadają Członkowie Klubu posiadający ważną legitymację.
 4. Goście oraz osoby korzystające z usług Klubu mogą przebywać na terenie Stanicy po uzgodnieniu z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym.
 5. Stanica otwarta jest od 0800 do 1600 w każdą sobotę i niedzielę. Poza tym okresem stanica otwarta jest tylko w przypadku obecności Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 6. W czasie, w którym bandera jest podniesiona na terenie Stanicy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym. Na terenie Stanicy obowiązuje całkowity zakaz używania oraz posiadania środków odurzających.
 7. Po wejściu na teren Stanicy osoby niebędące Członkami Klubu mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 8. Zabrania się przebywania w stanicy dzieciom do lat 14 bez opieki rodziców lub prawnych opiekunów.
 9. Zwierzęta mogą przebywać w Stanicy wyłącznie pod opieką właścicieli, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 10. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z terenu Stanicy. Członkowie Klubu zostaną dodatkowo pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w Statucie SYC.

Niniejszy regulamin stanowi wersję skróconą Regulaminu Stanicy SYC.
Wszelkie zdarzenia losowe mające miejsce na terenie stanicy należy zgłaszać Bosmanowi, Sternikowi Dyżurnemu lub członkom Zarządu SYC.


Skrócony regulamin korzystania z przystani

załącznik nr 3 do uchwały zarządu nr 3/29.01.2019 z dnia 29.01.2019

 1. Zasady korzystania ze sprzętu Śląskiego Yacht Clubu oraz ze sprzętu powierzonego Śląskiemu Yacht Clubowi określają zapisy regulaminu Stanicy, statutu SYC oraz ogólnie przyjęte zasady etyki i etykiety żeglarskiej.
 2. Bosman oraz Sternik Dyżurny odpowiadają za nadzór oraz egzekwowanie obowiązujących w przystani przepisów porządkowych.
 3. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń i obiektów przystani niezgodne z ich przeznaczeniem jest zabronione.
 4. Użytkowanie klubowego sprzętu pływającego, urządzeń i obiektów przystani dozwolone jest jedynie po uzgodnieniu z Bosmanem lub Sternikiem Dyżurnym.
 5. Na terenie przystani mogą pozostawać wyłącznie jednostki pływające, które zgłosiły swe przybycie u Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 6. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, dodatkowo ubrane w kamizelki asekuracyjne.
 7. Osoby nie posiadające umiejętności pływackich mogą przebywać na pomoście wyłącznie ubrane w kamizelki asekuracyjne.
 8. O miejscach cumowania jachtów, lokalizacji innego sprzętu wodnego oraz pozostałym ruchu jednostek w przystani decyduje Bosman oraz Sternik Dyżurny.
 9. Wędkowanie z pomostów i łodzi może odbywać się w przystani wyłącznie za zgodą Bosmana lub Sternika Dyżurnego.
 10. Na terenie przystani obowiązuje zakaz kąpieli.

Niniejszy regulamin stanowi wersję skróconą Regulaminu Stanicy SYC.
Wszelkie zdarzenia losowe mające miejsce na terenie stanicy należy zgłaszać Bosmanowi, Sternikowi Dyżurnemu lub członkom Zarządu SYC.