Pandemia COVID-19

BiohazardDziałając w imieniu Zarządu Śląskiego Yacht Clubu (dalej SYC) ogłaszam poniższe zarządzenia.

 1.  Z uwagi na obecną sytuację w kraju związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) wydaję całkowity zakaz korzystania z terenów, obiektów i sprzętu będącego własnością oraz pod zarządem SYC. Dotyczy to między innymi:
  • Stanicy Żeglarskiej SYC w Rzeczycach w pełnym zakresie – całkowity zakaz wejścia na teren stanicy!
  • Stanicy Żeglarskiej SYC w Przeczycach w pełnym zakresie – całkowity zakaz wejścia na teren stanicy!
  • Pomieszczenia biurowego w CKS Mrowisko – całkowity zakaz wejścia do biura!
   Niniejszy zakaz nie dotyczy osób pełniących dyżury lub osób wyznaczonych przez Zarząd SYC, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Szczegółowe instrukcje postępowania ogłosi Bosman (dotyczy osób z listy „dyżurnych sterników”).
   UWAGA! Wszelką konieczność naruszenia zakazu należy wcześniej, bezwzględnie zgłosić Bosmanowi lub dowolnemu Członkowi Zarządu SYC.
   Wobec Członków Stowarzyszenia SYC nie stosujących się do powyższego zarządzenia będą niestety zastosowane konsekwencje przewidziane w statucie SYC.
 2. Zarząd SYC zawiesza wtorkowe zebrania do odwołania. Praca Zarządu będzie przebiegać w trybie zdalnym. Wszelkie wnioski, pytania i postulaty proszę kierować na adres biuro@syc.com.pl.
 3. Wszelkie prace w stanicy zostają zawieszone do odwołania. Indywidualne zakresy działań będą ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi.
 4. Pozostałe prawa i obowiązki członków stowarzyszenia pozostają bez zmian (w tym opłaty z tytułu składek członkowskich).
 5. Zarządzenia wchodzą w życie z dniem 25.03.2020 r.

Komandor SYC
Grzegorz Kuźniak

Walne Zgromadzenie Członków SYC

21 listopada 2019 (czwartek) odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Yacht Clubu.
Miejsce – Sala Teatralna w CKS Mrowisko, ul. Pszczyńska 85.
Czas – od godziny 1600.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.

 2. Powołanie Przewodniczącego.

 3. Przedstawienie kandydatów na Sekretarza Zebrania.

 4. Powołanie Sekretarza.

 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

 7. Ustalenie porządku obrad.

 8. Sprawozdanie Komandora z działalności klubu w 2019r.

 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

 11. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie zebrania.